Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''


 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA
M I N I S I A N A


Godina: V                                       17.    IX   2017.                                              Broj: 194


Draga braćo i sestre,
crkveni Sabor svake organizirane Crkve predstavlja najviši vrhunac crkvenog događanja. Počevši od prvog sabora u Jeruzalemu koji je bio oko 50-te godine, prateći sve kasnije ekumenske Sabore prvog milenija:
Prvi nicejski sabor (325),
Prvi carigradski sabor (381),
Efeški sabor (431),
Kalcedonski sabor (451),
Drugi carigradski sabor (553),
Treći carigradski sabor (680-681),
Drugi necijski sabor (787).
Na ovim je saborima udaren ekleziološki i trinitarno-kristološko-mariološki temelj, te su stoga ti sabori krucijalni za Crkvu. Oni nam služe i za raspoznavanje sekti od crkvi – sekte ne priznaju nauku sabora prvog milenija ili priznaju od njih samo ono što im odgovara.
Po Saboru Crkva živi jer joj Sveti Duh daje smjernice za daljnje vođenje Crkve Kristove dok On ponovno ne dođe. Stoga je Sabor iznimni dio života Crkve, temelj iz kojeg sve drugo proizlazi. Na Svjetskom saboru narodnih staro/katoličkih crkava koji se održava 16. 9. 2017. donijet će se bitne odluke koje se tiču naše Crkve, kao izraz kontinuiteta vjere utemeljene na Ekumenskim saborima prvog milenija.
Uvijek molimo za Sabor kao i uspjeh provođenja saborskih odrednica. To je pokazatelj našeg ozbiljnog vjerskog i pastoralnog zauzimanja.OBAVIJESTI
Sv. Misa u crkvi sv. Kristofora u 8,00 sati
Sv. ispovijed - 30 min prije sv. Mise.


KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Trajno opraštajmo našim bližnjima: 
"Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam'' (Mt 18,22).


XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU
Prvo čitanje: Sir 27, 30-28,7
Drugo čitanje: Rim 14, 7-9
Evanđelje: Mt 18, 21-35


Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče:
''Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?'' Kaže mu Isus: ''Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.'' ''Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: ’Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ’Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ’Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ’Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.''
Riječ Gospodnja.
   
Razmišljanje uz Evanđelje
Draga braćo i sestre,

Bog ima s nama strpljenja, ali takvo isto strpljenje i mi moramo imati prema drugima. Mnoge stvari u našim životima posljedica su čiste Božje milosti. Potrebno je da toga budemo svjesni jer ćemo danas-sutra biti stavljeni u situaciju da i mi odlučujemo o nekim stvarima, te pri takvoj odluci valja nam imati na umu upravo milosti koje smo mi primili. Neka nam trajno bude na pameti milost i milosrđe prema drugima. Davanje milosti ne znači dozvoljavanje anarhije i rasula, nego spremnost na oproštenje i davanje šanse za novi početak: dopustimo drugima da ponovno počnu, dopustimo im mogućnost da se poprave – reflektirajmo u praksi istinsku sliku onoga što jesmo: slika Božja. I kao što nam Otac nebeski trajno oprašta, tako i mi, po uzoru na našeg Oca opraštajmo drugima. Bog od nas traži trajno popravljanje, jednako i mi tražimo konstantno usavršavanje. Opasnost leži u zaboravu milosnih stvarnosti koje posjedujemo. Takva je milosna stvarnost prije svega već i naš život po sebi. Mi nemamo ni sami sebe: Bog je nas same poklonio nama samima. Paradoks – ali duboko istinit. Stoga,  isto vrijeme mi smo sebi dar ali i zadatak. Ostvariti sve potencijale koje je Sveti Duh u nas usadio ostaje naša obaveza pri koračanju u Kraljevstvo Božje. Zato budimo milosrdni kao što je milosrdan Otac naš na nebesima. 


MARANATHA -

Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup Marko Antun Dominis, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Nepravedno osuđen i spaljen svoj je mučenički trud platio životom, te ostao do naših dana nepokopan. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran,  bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com